Select your language

תלמידי הישיבה שמתגייסים בשבוע הבא

הוציאו לעצמם חוברת כיס, המאור מהראל -

ובה קובץ מאמרים על פרשיות השבוע,

שהם כתבו בעצמם,

שתלווה אותם בשרותם הצבאי.

זאת כבר מסורת שמתקיימת מידי שנה,

לקראת הגיוס.