Select your language

השבוע קייימנו ערב עם ההורים לקראת גיוס התלמידים בשבוע הבא.

התלמידים מתגייסים לגולני, שריון, מודיעין ולפרמדיקים.

הערב התחיל בלימוד משותף של הורים ובנים,

ובדברים שנשאו הרמי"ם וראש הישיבה, והגב' מרב שטורך שבנה מאור מתגייס לגולני.

אנו מברכים את התלמידים בברכת הדרך  -

שהקב"ה ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם.