ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

מתקפה על חופש הבחירה

'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת נצבים – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד

דברי הנצח של התורה שבפרשתנו מהדהדות בלבבות, בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, ומבקשות לכוין את דרכה של האנושות: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע וגו'. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים וגו'" (דברים ל טו-יט).

בראש ובראשונה היא מבקשת להנציח את האמת הגדולה של ה'בחירה החופשית' שנתונה בידו של האדם: "כי החיים והמות נתתי לפניך, ובבחירתך הברכה והקללה, ואיני מכריח לך. ואעפ"כ אני אומר לך, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" (צרור המור דברים ל יט). "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. וכו'. ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר: 'ראה נתתי לפניך היום את החיים' וכתיב: 'ראה אנכי נותן לפניכם היום', כלומר: שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים ומפני זה הענין נאמר: 'מי יתן והיה לבבם זה להם' כלומר: שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם" (רמב"ם תשובה פרק ה א-ג). הרמב"ם אף מציין שאת דעת התורה שיש לאדם בחירה חופשית ניתן להוכיח בצורה רציונאלית וגם הפילוסופים היווניים סברו שלאדם יש בחירה חופשית: "ואתה דע, שדבר שהסכימו עליו תורתנו ופלספת-יון, ואישרוהו מופתי האמת הוא, שמעשי האדם מסורים לו, אין כופה אותו בהם, ואין לא שום מניע לו מן החוץ, שיטהו למעלה או לפחיתות, חוץ מן ההכנה המיזגית בלבד (תכונות האופי המולדות א.ש.), כפי שבארנו, שמקילה עליו דבר או מכבידה; אבל שיהיה מחויב או נמנע - לא מכל מקום" (שמונה פרקים לרמב"ם פרק ח).

לציון עובדת היסוד שיש למין האנושי 'בחירה חופשית' יש השלכות נרחבות להתנהלות של האנושות, לאחריות של האדם על מעשיו, לעולם ההלכה המוסר והמשפט כפי שכבר הזכרנו בעבר. אולם יש בכך גם אמירה גדולה, שנועדה לחזק את האדם לבחור בחיים ובאמת בכל מצב: "ובחרת בחיים - אני נותן לך עצה הוגנת לך, אע"פ שדבר פשוט הוא לבחור בחיים, אני אלמדך דרך החיים" (רבי יוסף בכור שור שם). למרות שהדבר פשוט לכאורה אולם לעיתים, לבבו של האדם מפתה אותו ומטה אותו מהבחירה הנכונה. ולעיתים הוא מטעה אותו להפוך את מערכת הערכים: הרע לטוב ואת המוות לחיים. אולם למעלה מכל מציבה התורה בפנינו את האתגר לבחור בטוב, באמת ובחיים, כבחירה 'לשמה' מפאת אמיתותם, ערכם וחשיבותם, ולא מחישובי התועלת שתצמח לנו מכך: "ובחרת בחיים. בחיי עד: למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ד' אלקיך. ואמרתי שתבחר בחיים לא כעובד על מנת לקבל פרס. אבל אמרתי שתבחר מה שהוא חיים באמת בלבד למען תחפוץ בחיי שעה לזה התכלית בלבד שתאהב את ד' אלקיך בהכירך טובו עם רב גדלו" (ספורנו שם).

הדברים של התורה שקובעים לנצח כי לאדם יש 'בחירה החופשית' מקבלים משנה תוקף בשנים האחרונות. פריצת הדרך בתום מחקר המוח, והיכולת הטכנולוגי להדמיה ולנטור גלי מוח, מאזורים שונים, מביא אנשי מדע מתחומים שונים לערער על הקביעה שיש לאדם 'בחירה חופשית', ולתמוך בגישה הדטרמיניסטית (הסיבתית, הסוברת שאין בחירה) שהאדם נתון בתוך מערכת דטרמיניסטית (סיבתית), שבה דבר אחד תלוי בשני ומשתלשל ממנו ואין לאדם בחירה חופשית ויכולת השפעה. אמנם אין ביניהם חולק על התחושה האנושית המוצקה של הבחירה, אולם הם טוענים שמדובר באשליה. לטענתם ניסוייים שונים המתחקים אחר הפעולה הנוירולוגית של המוח מוכיחים כי גירויים חיצוניים מהסביבה, ומרכיבים תורשתיים או חברתיים, משפיעים על המח בצורה טכנית, ומכתיבים באופן מוחלט את החלטותיו. וכתוצאה מהם הוא נאלץ 'להחליט' מה לעשות. ורק לאחר מכן ההחלטה שלו משודרת לתודעה, וגורמת לאחר מעשה לאדם להרגיש שהתודעה שלול היא אשר קיבלה את ההחלטה. הדברים הגיעו לכדי כך שלפני כמה שנים התפרסם שמדען המגדיר את עצמו כבעל השקפת עולם דתית, שהתערערה, ו'נאלץ' להודות בפומבי שלדעתו המקצועית אין לאדם בחירה!

מנגד ישנם אנשי מדע רבים החולקים על מסקנות המחקר. משום שהוא מתיימר לקבוע שכל התהליכים וביניהם תהליכים על הכרתיים, ניתנים להדמיה ולניטור. וכן שהערעור על התחושה האנושית המוצקה עומדת בסתירה למתודולוגיה של התבונה העומדת ביסודו של מחקר כלשהו.

כמו כן קיימת גם גישה נוספת השוללת את הבחירה הגישה הפטליסטית (גורל קבוע מראש), שהגורל נקבע באופן מוחלט ע"י גורמים אחרים, רבי השפעה, ולא על ידי האדם, שאין לו יכולת לשנות את גורלו.

פסוקי הנצח של התורה קובעים באופן מוחלט שלאדם יש בחירה חופשית. היא אינה כופרת בכך שהמערכות החיצוניות עשויות להשפיע בכך שהן יכולות להטות לכיוון מסויים או להקשות עליה. אולם לבסוף ההחלטה של האדם היא חופשית, והוא יכול להחליט בניגוד להטיות הללו: "הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון והכל לפי רב המעשה" (אבות  ג טו).

אני מאמין שיבואו ימים שלמדע יהיו כלים שיוכיחו בצורה חד משמעית שיש בחירה חופשית. ועד אז וגם אח"כ נמשיך ונלמד זאת מפסוקי הנצח של התורה, ונבחר בחיים.

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input