ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

בחירה מניפולטיבית

'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בלק – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד

פרשתנו נקראת בגמ' גם 'פרשת בלעם' (בבא בתרא יד ב) ולא בכדי. האישיות הדומיננטית החורזת את אירועי הפרשה היא בלעם. דמותו ואופיו של בלעם מעצבים את חלקיה ואת השתלשלות האירועים שבין פרקיה. בלעם היה נביא גדול ויוצא דופן, שהושווה למשה, גדול הנביאים: "'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה' בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם! וכו', ואיזה נביא היה להם כמשה, זה בלעם בן בעור" (במדבר רבה יד יט).

חכמים הצביעו על חכמתו של בלעם ועל אופיו המניפולטיבי המשתקף בפרשה: "והוא (בלעם א.ש.) ג"כ איש מרמה בעשותו תחבולות לפעולות הרע" (פירוש המשניות לרמב"ם אבות ה יט). חכמתו הערמומית והמניפולטיבית הביאה בסופו של דבר למותו בחרב: "יש 'חכמה טובה לבעליה' ויש 'רעה לבעליה'! 'טובה לבעליה' זה יהושע! וכו', 'רעה לבעליה' זה בלעם!שנא' (במדבר כד): 'נאום שומע אמרי אל' ומה היה לו? 'ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב' (שם לא). לכך נאמר: 'עושר שמור לבעליו לרעתו'" (שמות רבה לא ג).

המניפולטיביות של בלעם היתה קשורה באופן מובהק לסוד כוחו המיוחד: "ומי איכא ריתחא קמיה דקודשא בריך הוא (האם יש כעס לפני הקב"ה א.ש.)? אין! (כן! א.ש.) דתניא: 'ואל זועם בכל יום'. וכמה זעמו? רגע. וכו'. ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה: 'ויודע דעת עליון'. מאי למען דעת צדקות ד'? א"ר אלעזר אמר להם הקב"ה לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. והיינו דקא אמר ליה בלעם לבלק: 'מה אקוב לא קבה אל, ומה אזעם לא זעם ד'', מלמד שכל אותן הימים לא זעם!" (ברכות ז א).

לבלעם היתה יכולת מיוחדת ויוצאת דופן לזהות את העיתוי של מידת הדין והכעס בהנהגה האלוקית, ולהשתמש בה להרע. והיא היתה סוד כוחו המיוחד, שאותו מבקש לגייס בלק במלחמה הלא-קונבנציונאלית נגד עם ישראל. המניפולטיביות של בלעם הנביא היתה באופן שהוא מנסה להשתמש כביכול בכלים של ההנהגה האלקית כדי לפעול כנגד הרצון האלוקי. כביכול הקב"ה אינו יכול להימנע מהכללים של ההנהגה שהוא בעצמו קבע לעצמו. כמובן שהקב"ה ניטרל את המזימה המניפולטיבית ע"י כך שהוא חרג ממנהגו באותם ימים (שם). הבחירה האלוקית היא מוחלטת וגם הכללים שקבע הקב"ה לעצמו אינם מגבילים אותו. מאידך הקב"ה לא מנע מבלעם להתנהל עפ"י בחירתו "שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו שמתחלה נאמר לו 'לא תלך' כיון שהעיז פניו להלוך הלך. וכו'. כיון שאמר לו הקב"ה רשע, איני חפץ באיבודן של רשעים, הואיל ואת רוצה לילך ליאבד מן העולם 'קום לך ואך את הדבר' ללמדך שבהתראה הלך מיד" (במדבר רבה כ יב).

הכתובים מבקשים גם להדגיש את ההבדל בין מטרת שליחותו של בלעם ובין האופן שהוא בחר להציג אותה בפני הקב"ה. גם כאן באה לידי ביטוי המניפולטיביות של בלעם  שניסה 'לרמות' את הקב"ה וליפות את מטרת שליחותו, כדי לקבל את ההסכמה האלקית. כביכול ניתן להסתיר מעיניו דבר מה ולרמות אותו, כפי שמבאר ה'אורח חיים' הקדוש: "צריך לדעת למה שינה (בלעם א.ש.) מדברי בלק? כי בלק אמר: 'הנה עם יצא', והוא אמר: 'הנה העם היוצא', ובלק אמר: 'הנה כסה' והוא אמר: 'ויכס', בלק אמר: 'ועתה', והוא אמר: 'עתה', בלק אמר: 'ארה' והוא אמר: 'קבה', בלק אמר: 'נכה בו', והוא אמר: ולהלחם בו'? ויתבאר על פי דבריהם ז"ל שאמרו (במדב"ר כ ו): שבלעם טעה בדעתו כי יש דבר נעלם מד' ח"ו, וכו', וכיון שעינו הטעתו בזה חשב לשנות דברי בלק, לפי שנשמע מהם שנאתו של בלעם, וכו', וחש בלעם להיות בעיני ד' שהוא שונא לישראל, כי כבר נתפרסם לכל, כי עם בני ישראל הם אהובי המקום, ומעשה מצרים יוכיח, לזה שינה ואמר הנה העם היוצא ממצרים כידוע, כי יציאת מצרים מפורסמת לכל העולם היתה וכו'" ('אור החיים' במדבר כב יא, ועיי"ש כיצד באר עפי"ז את כל ההבדלים).

כיצד ניתן להבין שבלעם החכם והנביא מעלה על דעתו שהוא יכול לרמות את הקב"ה ולהסתיר דבר מעיניו?!

המניפולטור משוכנע שהוא יוכל להשיג את כל מבוקשו בין אם בדרך ישירה או בעורמה פתלתלה. הוא משכנע את עצמו בחכמתו ובכך שאף אחד לא יבחין במניפולציות שלו. במידה מסויימת הוא מפעיל בכך מניפולציה על עצמו ומשבש את יכולת האבחנה שלו בין אמת לשקר ובין יכולת אמיתית לדמיונית. כדרכה של מניפולטיביות וערמומיות סופה שהיא מכשילה את בעליה ופועלת נגדו כבומרנג.

בעיון שלנו בפרשיות השבוע אנו מבקשים ללמוד על סוגיות הבחירה; הבחירה הגדולה של החיים ביעוד ובמטרה של החיים, בחירה שמכוונת את מכלול החיים של האדם ליעדם, והבחירה היום יומית הנגזרת ממנה. עולם הבחירה כולל בתוכו מספר רבדים. לא רק בחירה בין אפשרויות אלא גם בחירה באיזה דרך לפעול. לא רק ה'מה' אלא גם ה'איך'. דרך הפעולה המניפולטיבית היא שלילית מבחינה ערכית ומוסרית. ככל עורמה ושקר. אולם פעמים שהאדם מתפתה להשתמש בה, ולחרוג מהדרך הישרה. לעיתים משום שהוא משוכנע שלא יוכל להשיג את מטרתו בדרך ישרה, ולעיתים כסוג של קיצור דרך, או כמטרה שמקדשת בעיניו כל אמצעי. על כן צריך לקבוע שגם מבחינה פרקטית המניפולציה לרוב אינה מצליחה. אנשים אינם טפשים, וגם אם כמה פעמים זה מצליח, באחד הפעמים הבאות המניפולציה תיחשף, ותפעל כבומרנג כלפי המניפולטור. לעיתים אף המניפולטור מוצא את עצמו מפעיל מניפולציות כלפי עצמו, והוא מתחיל להאמין במניפולציות של עצמו.

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input