ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

מנהיגות בתקופת משבר

פרשה ומימושה - בהעלותך -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט

בפרשתנו מתחילה תקופה רצופת המשברים של המדבר. המשברים הקשים של 'המתאוננים' ו'קברות התאווה' מאתגרים את מנהיגותו היחידנית של משה. בעיצומו של המשבר והקושי פונה משה רבנו לקב"ה: "ויאמר משה אל ד' למה הרעות לעבדך?! ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את משא כל העם הזה עלי?!" (במדבר יא יא). "למה הרעות לעבדך - לשלחני בעל כרחי להוציא העם הזה ממצרים. ולמה לא מצאתי חן בעיניך. כשאמרתי שלח נא ביד תשלח לשום את משא כל העם הזה עלי. וזה עשית כדי לשים את משא כולם עלי, כאילו לא היה לך מנהיג זולתי, לפחות לשתפו עמי שיהיה טוב להם" (ספורנו שם). מודל ההנהגה של עם ישראל בתקופה משברית, העומס וכובד האחריות חייבים להתחלק. הם לא יכולים ליפול על כתפיים של מנהיג אחד, יהיה גדול ככל שיהיה, אפילו כמשה רבנו: "לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני" (שם פס' יד).

המשבר הזה הביא למינוי מועצת הנהגה לאומית של שבעים זקנים לצידו של משה, שמאציל להם מסמכויותיו ומרוחו: "ויאמר ד' אל משה: אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך, וגו'. ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ונשאו אתך במשא העם, ולא תישא אתה לבדך" (שם פס' טז-יז). המפרשים לדורותיהם ביקשו לדקדק בפסוקים כדי לעמוד על המתכונת של מודל המנהיגות הזה וכיצד הוא אמור לתת פתרון בעת שגרה ובשעות משבר.

הפתרון של בחירת שבעים הזקנים נועד לחלק את הנטל, לשפר את הנגישות להנהגה שתוכל להיות קשובה יותר למצוקות, ולהוות דרג ביניים שמאפשר להנהגה העליונה של משה רבנו 'עומק', וריכוך הביקורת: "אבל חשב משה, כי בהיות להם מנהיגים רבים ישככו חמתם וידברו על לבם בעת תלונתם. ואפשר כי כאשר התנבאו הזקנים שנאצל עליהם מן הרוח וידעו העם כי נאמנים הם לנביאים, לא יתאספו כלם על משה, וישאלו תאותם גם מהם" (רמב"ן שם פס' יד).

הזקנים שנבחרו היו כאלה שלא היה להם בכך 'אינטרס אישי' שלא חיפשו 'קריירה פוליטית' ומעמד שלטוני, הם צריכים להיות מודעים לכך שהם 'באו לעבוד' עבור העם שאינו עושה חיים קלים למנהיגיו: "ונשאו אתך - התנה עמהם, על מנת שיקבלו עליהם טורח בני, שהם טרחנים וסרבנים" (רש"י שם פס' יז).

נבחרו כאלה שרק טובת העם לנגד עיניהם, שהוכיחו כבר בעבר שמסרו את נפשם והיו מוכנים לשלם מחירים אישיים ואף לסבול לשם השגת טובתו של העם: "כי הם זקני העם ושוטריו - שידעת שהם זקני העם ושוטריו שלקו על הצבור במצרים מיד הנוגשים שהיו מצריים, והשוטרים הללו היו מרחמים עליהן ומקילים מהם עול העבודה, והיו מוכין על כך ע"י הנוגשים, שנאמר (שמות ה): 'ויוכו שוטרי בני ישראל', כי הם יודעים להנהיג את העם ולסבול אותם" (רבנו בחיי שם פס' טז). בבחירתם זכו הזקנים להאצלת הרוח הנבואית ממשה. בכך יש גם סוג של צדק וסגירת מעגל כלפי אלה שמסרו נפשם על עם ישראל בשעבוד מצרים: " כי הם שהוכו בשבילם במצרים כדאמר: 'ויוכו שוטרי בני ישראל'. שכל מי שמוסר עצמו על ישראל זוכה לגדולה ולכבוד ולרוח הקדש" (דעת זקנים מבעלי התוספות שם פס' טז).

המתכונת של הנהגת שבעים הזקנים שמשה מאציל להם מסמכויותיו ומרוחו. הגם שהיה בה ציווי אלוקי והיא נבעה מאילוצי המציאות היא גם ביטאה את אצילות נפשו של משה שמוכן לוותר על סמכויות ולהעבירם לאחרים (ויתור קשה מאד למי שנושא בשררה). גם כאן מתדמה משה רבנו לקונו, ומועצת שבעים הזקנים לבית דין של מעלה: "והנה משה נתעלה באותה עצה עלוי רב בהדמותו לקונו יתברך המאציל אצילות שפע על שבעים שרים של מעלה שהם בית דינו, כן עשה למשה שיהיה הוא המאציל על שבעים זקנים למטה שהם בית דינו של משה והוא הנשיא על גביהם ועליון על כולן" (רבנו בחיי שם פס' יז).

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input