ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

אצה להם הדרך

פרשה ומימושה - לפרשת צו -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט

בעיצומה של השמחה הגדולה על הקמת המשכן מתחוללת טרגדיה גדולה שמאפילה עליה. מיתתם של נדב ואביהוא שני בני אהרון. נדב ואביהוא היו קדושי עליון שלא טעמו טעם חטא מימיהם: "להודיעך שלא היה בידם אלא עוון זה בלבד" (ויק"ר כ ח). שהיו מ'מיודעיו של מקום': "אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי! יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך! עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך!" (רש"י כאן ג, תו"כ ויק"ר כ), ולא היו כמותם בישראל: ״הני תרי לא אשתכחו כוותיהו בישראל״ (זוהר ח״ג נו). אם כן מה גרם למיתתם בלא  עת?! הכתוב קושר את מיתתם בהקרבת "אש זרה אשר לא ציוה ד'" (ויקרא י א). אולם "במהות חטא זה רבו הדעות" (כלי יקר שם). אחד מהם מובא בגמרא: "מאי טעמא איענוש? - כדתניא, רבי אליעזר אומר: לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן". (יומא נג א). חכמים במדרש (ויק"ר כ ח-י) מנו חטאים שונים ונוספים שמעלים את התמיהה: "למאי נעמיס על קדושי עליון אלו כל כך עונות יותר מהמפורש?!" (העמק דבר שם). איזה  לקח אקטואלי בקשו חכמים ללמדנו שנפיק מריבוי החטאים שמנו ומכך שהזדרזו לקפוץ בראש ולהורות הלכה בפני משה רבן?

נראה שיש מכנה פסיכולוגי משותף ורעיון שקושר בין כולם. כעקרון נפשי מידותי שעלול לחולל את כל החטאים שמנו. 'אש' הנעורים, יש בה כח של התחדשות רעננה והתלהבות. ביכולתה לחולל ולהניע מהפכות גדולות. לכבוש מרחבים ולטפס לפסגות. אולם יש בה גם סיכון גדול של שבירת המסגרות ורצון להשיג הכל כאן ועכשיו.

נדב ואביהוא היו באותה העת בגיל פחות מעשרים שנה. "וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב לאביהוא:אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור!" (סנהדרין נב עא).  לנדב ואביהוא הצעירים אצה הדרך והם מבקשים להנהיג כאן ועכשיו. הם האמינו בדרכם וביתרונם בהבנת המציאות יותר מהוותיקים והזקנים. הם ראו את עצמם כמייצגי הדור הצעיר והתוסס, אל מול משה ואהרון שמייצגים את המנהיגות של הזקנים המתונה ששיקול דעתם עלול להתפס כעייפות וחוסר  ההתלהבות. על פי תפיסתם דווקא ההנהגה הצעירה עשויה להצליח היכן שהמנהיגות של הזקנים מתקשה. אין להם סבלנות ללמוד, לצבור נסיון, ולהתקדם עקב בצעד אגודל. חסר להם הנסיון המתאים בנשיאה באחריות הכבדה של ההנהגה אשר מובילה לבחון כל דבר על כל היבטיו ותוצאותיו האפשריות בשיקול דעת ומתינות. זו נמצאת בדרך כלל בזקנים הוותיקים בעלי הנסיון ולמודי האחריות. כובד הראש והאחריות של הזקנים והנסיון הרב שצברו, גורם למתינות, סבלנות, קור רוח ושיקול הדעת. הם מספיק מנוסים כדי להבין שפעמים רבות אי אפשר לצפות להצלחה של: הכל, כאן ועכשיו! שנדרשת סבלנות והתקדמות מדודה ובשלבים. הנהגה זו נתפסת לעיתים כ"פרווה", כבויה, שחוקה ועייפה ו'אין לה מה למכור'!

הגמ' שם גם מציינת את ההכרעה האלקית: "אמר להן הקב"ה הנראה מי קובר את מי!" "דבשביל שהיו מבקשים שררה ורבנות מתו" (רש"י שם). אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני". (שם) "הרבה גמלים זקנים שטעונים עורות גמלים יונקין שמתו" (רש"י שם) הנמשל –לצעירים חסרי הנסיון אצה הדרך. פעמים שהם פורצים קדימה בטרם עת ואינם מצליחים. את המחיר עלול לשלם הציבור, והמנהיגים הוותיקים צריכים לשאת את התוצאות על כתפיהם ולנסות לתקן.

בתקופה האחרונה התופעה הזו חוזרת, בתחום ההנהגה הציבורית והתורנית. כאלה שאצה להם הדרך הגיע לפסגת ההנהגה הציבורית ללא נסיון ציבורי וללא נסיון חיים מתאים. וכאלה שאצה להם הדרך להנהיג ולפסוק הלכות לציבור בניגוד למקובל. "מורים הלכה בפני רבן", ובניגוד לדעתם של פוסקים מובילים, מנוסים וותיקים, הנושאים באחריות ומבינים את ההיבטים ההיקפיים שיש לכל פסיקה. אלו שלמדו על בשרם את הצו: "חכמים הזהרו בדבריכם" (אבות א יא). "שלא תניחו למינים מקום לטעות בדבריכם, כמו שקרה לאנטיגנוס איש סוכו" (רע"ב שם). החכם האמיתי "מכיר את מקומו" (אבות ו ו). "שהוא מכיר ערך מעלתו וחסרונו ולא יאמר סברתו בפני מי שגדול ממנו בחכמה" (דרך חיים שם). כיוון ש"החכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה" (אבות ה ז). כפי שלמדנו בפרשתנו מ"אלעזר ואיתמר כשקצף עליהם משה והשיב אהרון ולא הם" (רע"ב שם). אנו זקוקים לשילוב מתאים בין הצעירים ובין ותיקים מנוסים. וכך עם סבלנות מתאימה גם יגדלו הצעירים לתפקידם. "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ד' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".  רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעז ובגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים, הרוחניים והגשמיים, להחיש ישועה, ולהעשות בסיס לצמח ד'" (שמונה קבצים ו׳ רס״ה).

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input