ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

Select your language

לימוד תורה

גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל הינה עמותה שמפעילה תוכניות ופרויקטים בתחומי ישיבה, קהילה, זהות יהודית חברה, צבא ורפואה

מתן תורת הנגלה והנסתר

הרב אליעזר חיים שנוולד – שבועות תשפ"ד

מתוך: מלכות ותפארת בעצרת - הגות ועיון לחג השבועות ומתן תורה

מוקדש להצלחת חיילי צה"ל ולשמירתם לבל יאונה להם כל רע, לרפואת כל הפצועים ולהשבת החטופים.

בדרך כלל מקובל לחשוב שבמעמד הר סיני קיבל עם ישראל תורה ומצוות, ותו לא. אולם למעמד זה היו ממדים רבים. אחד מהם היה קבלת תורת הנסתר.

בקריאת התורה של חג השבועות אנו קוראים את 'עשרת הדברות' אולם ההפטרה היא ב'מעשה מרכבה' בספר יחזקאל (פרק א'-ג. משנה ברורה סי' תצ"ד ס"ק ד'). על כך יש לשאול: מה ענין מעשה מרכבה לחג השבועות?

מרן הרב קוק ז"ל כותב שבמעמד הר סיני היתה גם הארה מיוחדת של הנסתרות: "ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט, וצרת החיים גדולה. וההארה באה. אור ד' נגלה על הר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו להורות תורה מורשה קהילת יעקב, לבסם עולם ומלואו" (אורות עמ' קמ"ב ס' י"ד. ועי' שיחות הרצ"י בראשית עמ' 99 ו"באור לנתיבתי סי' ט' עמ' ל"ז.) 

הרמח"ל באר בהרחבה (בהקדמתו ל"מאמר הויכוח") את מה שאירע במעמד הר סיני בו גילה הקב"ה לעם ישראל את סתרי העולם והנהגתו:

כשרצה הקב"ה להקריב אליו אומתו החביבה לו מאד, הנה קרע את השמים (בשעת מתן תורה א.ש.), וגלה להם את מסתורין שלו, עד שידעו כולם ונתברר להם באמת - שכל ההנהגה של התחתונים, בכל הפרטות שאפשר לחשוב, אינה אלא ביד השכינה. ואין לך דבר קטן בעולם שאין עומדים עליו כמה עניינים רמים וגבוהים מאד. ואז ידעו והבינו כל סוד הבריאה: על מה נברא כל העולם (לאיזו תכלית א.ש.), ועל מה עומד, ועל איזה דרך מתנהג, ומה אחרית כל אלה הדברים. וידעו עומק עצתו ית"ש, והנבראים הגדולים שברא לכבודו. וגם ראו איך בני העולם הזה הולכים בחשך, והאמת נסתר מעיניהם".

כלומר במתן תורה היתה התגלות של הקב"ה לעם ישראל ובה זכו להשגה מפורטת של עקרונות האמונה וסודות ההנהגה האלקית. מכאן שמעמד הר סיני הוא גם מתן תורת הנסתר. וחג מתן תורה הוא גם חג מתן תורת הנסתר (שם):

"והנה כל הדברים האלה גילה לעיניהם, וראו אותם והשיגו אותם באמת, והטעם לכל זה (לכל המתרחש בעולם א.ש.), ועומק העצה העליונה המסבבת כל זה בחכמה רבה, עד סוף הכל (כלומר: את כל המהלכים האלקיים בהובלת העולם עד אחרית הימים א.ש.).

הרמח"ל מדייק זאת מפשט הפסוקים (שם):

"ועל כל זה היה משה רבינו ע"ה אומר להם: "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד, לה)".

התורה מעידה שבמעמד ההוא עם ישראל ראה את מציאות ד'. (שם):

"כי הקב"ה הראה להם כל המציאות, ועל מה הוא עומד, וידעו בבירור שהוא לבדו המנהיג, ואין שום הנהגה אחרת, לא טבעית, ולא מקרית, ולא בשום דרך אחר, אלא ההנהגה שהוא ית"ש מנהיג בעומק העצה שגלה להם".

הרמח"ל מבאר שיש קשר הדוק בין הציוי על המצוות בנגלה ובין גילוי הנסתרות, אלו שני צדדים של אותה מטבע. תורת הנגלה והנסתר ירדו יחדיו כרוכין מן השמים. (שם):

וכאן ראו גודל התורה והמצוות, מה ענינם, ואיך הם פועלים הפעולות הגדולות בכל הבריאה. וראו כל דקדוקי מצוות במה הם תלויים, וכמה הם צריכים מאד מאד, וכמ"ש ז"ל: "בין כל דבור ודבור - דקדוקיה ופרטותיה של תורה" (שיר השירים רבה ה, ירושלמי שקלים פ"ו ה"א).

ביחד עם הציווי של כל מצוה התגלו לעם ישראל סודותיה הכמוסים, וכיצד היא משפיעה בעולמות העליונים.

במעמד הר סיני "שהוא העמוד שהאמונה סובבת עליו" (רמב"ם - איגרת תימן), זכינו להשיג את הנגלה והנסתר. מאז עלינו להעביר אותם במסורת לדורות הבאים ולגדל אותם על המעמד הזה  (רמח"ל שם):

"ועל כן צוה אותם, שמה שראו הם בעיניהם - יהיו מוסרים לבניהם ולבני בניהם לדורות. והוא שאמר להם : "רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך" (שם ד, ט). ואינו אומר : "אשר שמעת", אלא : "אשר ראו עיניך", מלמד שממה שראו בעיניהם הוא מדבר. וכן מפרש אחר כך : "יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך  בחורב". וכו' אבל האמת הוא, שעל מה שראו מן הכבוד העליון , כמו שאמר להלן: "הן הראנו ה' אלקינו את כבודו ואת גדלו" (שם ה, כא). ושמשה עצמו מזהירם, כמ"ש : "אתה הראית לדעת וגו"' (שם ד, לה), "וידעת היום והשבות אל לבבך וגו"' (שם, שם, לט), על זה הוא מזהירם ומצוה אותם : "פן תשכח וכו' והודעתם לבניך ולבני בניך" (שם ד, ט). וכו'".

ממעמד זה גם נובעת 'מצוות האמונה' לדורות (שם):

"וצוה להם כמ"ש להשיב אל לבם האמת הזה, שיהיה מתיישב בהם בלי שום ספק, כמו שראו אותו בבירור שלם. והוא מה שאמר להם : "וידעת היום והשבות אל לבבך וגו"' (שם, שם, לט)".

תורת הנסתר אינה רק רעיונות אלא יסודות מוצקים של המציאות הנראים במראה הנבואה. במעמד הר סיני התגלו לכל עם ישראל היסודות של כל תורת הנסתר במראה הנבואה. במעמד זה נוצרה הזיקה של כל אחד ואחד מישראל לתורת הנסתר. אולם לא ניתן להוציא זיקה זו מהכח אל הפועל, לזכות ולהבין, ללא לימוד ויגיעה.

 במעמד הר סיני נקבעה לחודש זה תכונה מיוחדת המאפשרת לזכות מידי שנה לקבלת תורה מחודשת. על כן אנו עסוקים בתחילתו בהכנות לקבלת התורה, של הנגלה והנסתר. 

יצירת קשר

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input